top of page

Annelund Park

Park.png

Nyheter

Detaljplaneläggning

Detaljplanen för verksamhetsområdet Annelund Gård inom Annelund Park har varit på  samråd och kommer gå ut på granskning Q4 2023 och beräknas vinna laga kraft Q1 2024.

Se detaljplan

Se illustrationsplan

Annelund Park

Annelund Park är vad boende i Enköping och besökare från Uppsala och Stockholm möter när de svänger av E18 och färdas in mot staden.  På dagens åkrar, mellan tillfartsvägen till centrum i norr och med golfbana och järnväg i söder. Annelund Park kommer att vara en stadsdel planerad för en framtida marknadsanpassad hållbar livsstil.

Annelund Park är i planeringen indelat i två etapper:

Annelund Gård - en första etapp med ett mindre storskaligt handels- och verksamhetscentrum i anslutning till Annelund Gård med dess hotell, restaurang, och olika småskaliga verksamheter.

Annelund Park – en andra etapp som omfattar resterande del av området där det planeras för bostäder i olika former med service som förskola, skola och äldreboende mm.

Den centrala Annelund Allé leder genom området från Österleden till Stockholmsvägen. Ett generöst ”torg”, Annelund Torg, ett offentligt rum med aktiviteter, torghandel och annat. Här stannar bussen.

Annelund Park ligger i direkt anslutning väster om handelsområdet och Annelund Gård. Parken är en central plats. Under sommaren för midsommarfirande, picknick och bollspel och grönytor med andra aktiviteter, under vinterhalvåret för bland annat skidor i skidspår och skridskoåkning.

Framtidens Marknad

Framtida marknads krav på hållbarhet för bland annat boende:

I planeringen ges den sociala hållbarheten förutsättningar på flera sätt. Trygga miljöer skapas genom ett vägnät med öppna kvartersstrukturer som medger gårdsbildningar. Varje gård rymmer en mindre gemensam byggnad där enbart fantasin sätter gränser för dess utnyttjande. Gårdarna har dimensionerats för att rymma gårdsodling. God grannsämja uppmuntras genom möjligheten att samordna och dela på saker som till vardags används i mindre omfattning., vilket även är klokt ur ett grönt perspektiv.

Gröna tak, solpaneler och gemensamma vistelseytor på taken skapar ett varierat taklandskap och bidrar till hållbarheten både direkt och indirekt genom att skapa en estetiskt välkomnande stadsdel. Utrymme mellan husen ges för parkering av bilar, cyklar, laddningsstationer och fraktcykelpooler.  Kollektivtrafiken går genom Annelundsallén där även en central cykelväg leder fram. En ny grön cykelväg anläggs även genom grönområdet och Annelundsparken mot vattentornsparken med alternativ färdväg mot Enköpings centrum.

MER INFO Se kontaktinformation

bottom of page